Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány (7623 Pécs, Bajnok u. 1., nyilv. szám: 0200/Pk.60147/1995., képviseli dr. Masszi György kuratóriumi elnök, adatvédelmi tisztviselő dr. Nagy Éva, 30-6604255, dr.eva.nagy@gmail.com, a továbbiakban: Alapítvány) honlapjának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

I. A honlap használata

I/1. A honlap tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen további felhasználása csak az Alapítvány előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

I/2. Az Alapítvány nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

I/3. A honlap adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért az Alapítvány az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, ennek ellenére sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

I/4. A honlap szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért az Alapítvány nem felel.

I/5. A honlap anyagai tájékoztató- és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást. Ezzel kapcsolatban az Alapítvány kártérítési felelősséget nem vállal.

 

II. Sütik (cookie-k)

II/1. A honlap a felhasználókról és a regisztrálókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a felhasználó és a regisztráló jelen szabályzatban is kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve a regisztrálók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a felhasználó, illetve regisztráló számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. Ezek:

  • Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A sütiket a felhasználó, illetve regisztráló törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.
  • A honlap ezen kívül ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az felhasználó/regisztráló használja a weboldalt, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.
  • A honlap funkcionalitása alapján megkülönböztetve használ statisztikai célokra konverziós sütiket (melyek lehetővé teszik az eredményesség elemzését), követő sütiket (melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé), emellett vásárlási szokásokat követő sütiket (amelyek alapján a felhasználó/regisztráló személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap), analitikus sütiket (amelyek a felhasználó/regisztráló weboldal használati szokásait követik), valamint nélkülözhetetlen sütiket (amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot).

II/2. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához. Még többet tudhat meg a cookie-król és azok törléséről a www.aboutcookies.org weboldalon.

Cookie neve

Cookie típusa

Cookie azonosítója

Cookie szolgáltató

Cookie által kezelt adatok

Cookie célja

Cookie élettartama

PHPSESSID feltétlenül szükséges PHPSESSID Y-collective Csak a munkamenet azonosítóját tárolja. Erre a cookie-ra technikai okok miatt van szükség a weboldal különböző funkciói folytán. Ezek a cookie-k törlődnek, amikor bezárja a böngészőt.
_ga funkció és teljesítmény süti _ga Google (3rd party) Információkat tárol a látogatókról, a munkamenetekről és a kampányokról Statisztika előállítása az oldal használatáról Beállítástól/frissítéstől számított 2 év
_gid funkció és teljesítmény süti _gid Google (3rd party) Információkat tárol a látogatókról, a munkamenetekről és a kampányokról Statisztika előállítása az oldal használatáról Beállítástól/frissítéstől számított 24 óra
_gat funkció és teljesítmény süti _gat Google (3rd party) Információkat tárol a látogatókról, a munkamenetekről és a kampányokról Statisztika előállítása az oldal használatáról Ezek a cookie-k törlődnek, amikor bezárja a böngészőt.

III. A személyes és különleges adatok védelme

III/1. A honlap használata során személyes és különleges (egészségügyi adatok, illetve fiatalkorúak adatai) adatok is érintettek. Ezek védelme érdekében az Alapítvány az adatvédelemre és üzenetküldésre vonatkozó irányelveket dolgozott ki (a továbbiakban: Irányelvek), melyek leírják azon szolgáltatások igénybe vételének feltételeit, amelyeket a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány nyújt a Koraszülött Mentor Programot igénybe vevő résztvevőknek (a továbbiakban: Résztvevő). A www.koraszulottmentor.hu oldal szolgáltatásainak használatával az Résztvevő elfogadja a következő Irányelveket:

III/2. Jelen Irányelvek az Résztvevő és a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány között létrejött szerződéses kapcsolat (a továbbiakban: Szerződés) szerves részét képezik, és azzal együtt értelmezendők.

III/3. Az Alapítvány a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon.

III/4. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, valamint a szükségesre korlátozódik. A kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; az Alapítvány minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

III/5. Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

III/6. Az Alapítvány az adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

III/7. A www.koraszulottmentor.hu oldalon a személyes és különleges adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét biztosítja a jelentkező személyek azonosítása és értesítése vonatkozásában, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátása. Az adatkezelés célja továbbá statisztikai adatok gyűjtése oly módon, hogy a Résztvevők a továbbiakban nem beazonosíthatók, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátása. Ezen az oldalon az adatkezelés célja továbbá tudományos kutatás végzése a PTE-KK Regionális és Intézményi Kutatás-Etikai Bizottság 6833. számú engedélye alapján oly módon, hogy a Résztvevők a továbbiakban nem beazonosíthatók, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátása.

III/8. A személyes adatok tárolásának időtartama 2025. június 30.

III/9. A Résztvevő kérelmezheti az Alapítványtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A Résztvevő az adatkezeléshez történt hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Résztvevőnek joga van a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtani.

III/10. Az Alapítvány tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a www.koraszulottmentor.hu oldalakon kapott szolgáltatások igénybe vételének feltétele a személyes adatok megadása, önkéntes alapon. Ennek elmaradása esetén az adott programban nem vehet részt.

III/11. A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles arra, hogy a Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy
  • a Résztvevő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy
  • a Résztvevő tiltakozik az adatkezelés ellen vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
  • a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

III/12. Az Alapítvány a személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel. Adatfeldolgozó a Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország), az adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés, illetve a Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés.

III/13. A regisztrált felhasználók adatait az Alapítvány vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait az Alapítvány közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

III/14. Az Alapítvány kijelenti, hogy a hatályos törvények által előírt mértékig időben tájékoztatja a munkatársait és más érintett személyeket a személyes adatok Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány által való feldolgozását illetően (valamint, ha ezt törvény írja elő, megszerzi a Résztvevők beleegyezését). Az Alapítvány nem továbbítja más országba a Résztvevők adatait.

III/15. A személyes adatokat megismerő más érintett (nem adatfeldolgozó) személyek:

Regisztráció Szolgáltató Betéti Társaság (7741 Nagykozár, Kossuth u. 7/2.),

Dr. Nagy Éva egyéni vállalkozó, projekt menedzser, adatvédelmi tisztviselő.

III/17. A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány a Résztvevőtől kapott, a jelen Szerződés keretein belül nyújtott szolgáltatások részeként biztosított személyes adatokat csak olyan mértékben használja fel, ahogyan az feltétlenül szükséges a szolgáltatás elvégzéséhez, illetve olyan mértékben, ahogyan a Felek írásban megállapodtak a hatályos törvényekkel összhangban; a személyes adatok minden más jellegű felhasználása csak akkor lehetséges, ha a Résztvevő ebbe kifejezetten beleegyezett.

 

IV. A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány online szolgáltatásainak használata

IV/1. A Résztvevő (valamint a nevében eljáró képviselők) elfogadja a www.koraszulottmentor.hu oldalon elérhető szolgáltatások felhasználási feltételeit, azokat igénybe venni csak a feltételek elfogadásával lehet.

IV/2. A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány a www.koraszulottmentor.hu oldalon extranet hozzáférést biztosíthat a Résztvevőnek (továbbiakban: Extranet). Az Résztvevő köteles a felhasználónevet és jelszót titokban és biztonságos helyen tartani, és csak azokkal oszthatja meg ezeket a belépési adatokat, akiknek ehhez a munkájukhoz feltétlenül szükségük van. Amennyiben a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány extranetre való bejelentkezéshez szükséges adatokkal (vélt) visszaélés történik, az Résztvevő köteles ezt annak észlelésétől számított 24 órán belül jelezni a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány felé a dr.eva.nagy@gmail.com e-mail címen.

IV/3. Az Résztvevő vállalja, hogy nem használja az Üzenetküldő szolgáltatást kéretlen levelek küldésére. Az Résztvevő kijelenti, hogy amennyiben egy harmadik fél bármilyen igényt támaszt azzal kapcsolatban, hogy az Résztvevő az Üzenetküldő szolgáltatást saját céljaira, jogosulatlanul vagy nem rendeltetésének megfelelően használta, a Szívbeteg Gyermekekért Alapítványt teljes mértékben kártalanítani fogja.

 

V. Információ nyújtás az Irányító Hatóság (illetékes minisztérium) felé

V/1. A Koraszülött Mentor Program ESZA (Európai Szociális Alap) forrásból finanszírozott projekt, melyre az ESZA Rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU Rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/20066EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről) olyan közös kimeneti és eredménymutatókat határoz meg, amelyek segítségével az Uniós szintű eredmények pontosabb nyomon követése és jobb értékelése végezhető el.

V/2. A közös kimeneti és eredménymutatók teszik lehetővé, hogy az ESZA programok eredményei Uniós szinten összehasonlíthatóak, illetve összesíthetőek legyenek. Ezekből a mutatókból látszik, hogy az adott tagállamban az ESZA forrás hány résztvevőt (a Koraszülött Mentor Programban ők a mentorok) érintett, illetve a résztvevők milyen korcsoportba tartoznak, mi jellemzi az iskolai végzettségüket, munkaerő piaci státuszukat.

V/3. Valamennyi ESZA-ból támogatott Operatív Programmal szemben követelmény, és elvárás, hogy az ESZA rendeletben meghatározott közös mutatókhoz adatok kerüljenek megadásra.

V/4. A mutatók előállítása érdekében a projektgazdák (jelen esetben az Alapítvány) kérdőív segítségével adatokat gyűjtenek a projektben résztvevőktől. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kérdőívre rögzített személyes adatok nem kerülnek továbbításra még az irányító hatóság munkatársai felé sem, ők csak anonimizált, összesített adatokhoz férnek majd hozzá, melyekből megállapításra kerülnek a közös kimeneti és eredménymutatók értékei.

V/5. Résztvevők azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem minősülnek résztvevőnek. A Koraszülött Mentor Program vonatkozásában résztvevők a mentorok. A résztvevővel a kérdőív kitöltése előtt közölni kell, hogy annak kitöltése hozzájáruláson alapul. Mielőtt megkezdené a kérdőív kitöltését, a résztvevőt „egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.”

V/7. Az Információs törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) II. fejezetének 5. pontjának megfelelően a résztvevőt szükséges tájékoztatni arról, hogy a kérdőív aláírásával hozzájárul adatainak kezeléséhez.

V/8. A résztvevőnek két kérdőívet kell kitöltenie: „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” (továbbiakban: belépő kérdőív) és „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektből való kilépéskor” (továbbiakban: kilépő kérdőív). A belépő kérdőívet akkor kell kitölteni, amikor a résztvevő bekerül a programba. A résztvevő belépéskori adatait a belépés napjára vonatkozó állapotnak megfelelően kell felvenni. A kilépő kérdőívet akkor kell kitölteni, amikor a résztvevő befejezi a programot. A kilépéskori adatokat a kilépést követő napra, vagy a kilépést követő 4 héten belüli időszakra érintő helyzetre vonatkozóan kell felvenni.

V/9. Amennyiben a részvevő nem járul hozzá adatai megadásához, illetve kezeléséhez, azt jelezni szükséges a kérdőíven. Elegendő egy kézzel írott megjegyzés a tényről, hogy a résztvevő nem járul hozzá adatai felvételéhez, majd amennyiben lehetséges, aláírásával lássa el a kérdőívet. Amennyiben a résztvevő nem kívánja a megjegyzés alatt a kérdőívet aláírni, a projektgazda teszi azt meg helyette.

V/10. A résztvevők egy véletlenszerűen kiválasztott körénél sor kerülhet egy harmadik kérdőív kiküldésére, amelyben a program lezárulása után 6 hónappal kerül megvizsgálásra a munkaerő-piaci helyzetük.

V/11. Személyes és különleges adatok kezelése a mentorok vonatkozásában: személyes adatként az Információs törvény az alábbit érti: „az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”. Mindkét kérdőívben ezek az adatok a II. rész 1. pontja alatt találhatóak. Különleges adatként pedig az alábbiakat definiálja:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A belépő kérdőív II. részének 3. és 4. pontjában szereplő kérdések érintik a különleges adatokat. Minden résztvevőre nézve egyedi azonosítót hoz létre az informatikai rendszer, a kérdőívekre rögzített személyes és különleges adatokat az IH munkatársai nem láthatják, és nem kezelhetik. Ők az összesített adatokhoz férnek hozzá, melyből megállapításra kerülnek a közös kimeneti és eredménymutató értékek.

V/12. Az Alapítvány további kötelezettségei a kérdőívekkel kapcsolatban:

– Miután a résztvevő kitöltötte a kérdőívet, a Projektgazdának szükséges összegyűjtenie azokat és a személyes adatok védelmének biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint fel kell vinni az adatokat az elektronikus nyilvántartó rendszerbe.

– Amennyiben a Projektgazdának nincs elegendő kapacitása az adatok összegyűjtésére és rendszerbe való felvitelére, további adatfeldolgozót vehet igénybe. Ilyen esetben azonban a Projektgazda felelős azért, hogy a „további adatfeldolgozó tevékenységét az Információs törvény rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi.”

– „Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt adatok megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.”

Az adatok összegyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és kezelésének során figyelembe kell venni az Információs törvényben foglaltakat.

széchenyi 2020 logo